1 Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Muziekjuf (verder te noemen De Muziekjuf) en op alle (afnemers van producten van De Muziekjuf) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.3 De Muziekjuf is na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen wanneer deze van overheidswege vereist of gewijzigd worden.
1.4 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
1.5 De cello wordt gebracht of gehaald nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op Ing rekeningnummer: 3928383 t.n.v. Olga van Oeffelen te Amsterdam. Het instrument blijft 100% eigendom van De Muziekjuf.

 

2 Huurvoorwaarden

2.1 – Indien er sprake is van Huur van een instrument, blijft dit instrument eigendom van De Muziekjuf.

2.2 – Het instrument is gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst niet te koop voor andere potentiele Afnemers/Huurders. De Huurder heeft gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst niet de mogelijkheid om het instrument te kopen.

2.3 – De huurtermijn is per elke eerste dag van een kalendermaand opeisbaar.

2.4 – Betaling geschiedt vooraf en dient elke 1e dag van de kalendermaand middels automatische Incasso op het aangegeven rekeningnummer van De Muziekjuf te zijn bijgeschreven. Indien automatische incasso niet tot de mogelijkheden behoort, dient een huursom, gelijk aan zes maanden huur vooraf te worden voldaan.

2.5 – Afnemer/Huurder dient het gehuurde Instrument op de juiste wijze te hebben verzekerd.

2.6 – Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal een bedrag van 500 euro in rekening worden gebracht, minus het aantal betaalde maanden huur.

2.7 – Huurder staat in voor het juiste gebruik van het instrument en biedt het instrument bij beschadigingen te allen tijde aan voor reparatie aan De Muziekjuf. Reparaties e.d. uitgevoerd door derden is slechts mogelijk na toestemming van De Muziekjuf, bij gebreke waarvan eventuele garanties komen te vervallen.

2.8 – Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik of in weerwil van het bepaalde in artikel 2.7, zal in rekening gebracht worden evenals eventueel te vervangen onderdelen.

2.9 – Snaren en vervanging hiervan zijn voor rekening van de huurder.

2.10 – Het contract wordt steeds stilzwijgend met zes kalendermaand verlengd.

2.11 – Het beeindigen van de huur wordt in de maand van het beeindigen van de huur of eerder medegedeeld aan De Muziekjuf (schriftelijk en/of per e-mail).

2.12 – Het instrument wordt voor, doch uiterlijk op de vervaldatum van de huurovereenkomst ingeleverd op het vestigingsadres van De Muziekjuf.

2.13 – Bij een huurachterstand van twee maanden wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Indien het instrument na afloop niet terug wordt gebracht, is de huurder een bedrag van 500 euro en tevens alle incasso- en administratiekosten verschuldigd aan De Muziekjuf. Het alsdan opeisbare bedrag dient Huurder binnen een termijn van veertien dagen te hebben bijgeschreven op het door De Muziekjuf opgegeven rekeningnummer.